องค์ประกอบของการตลาด

การตลาดทางตรงผ่านสื่ออินเตอร์เน็ต

การตลาดทางตรงผ่านสื่ออินเตอร์เน็ต

 การตลาดทางตรงผ่านสื่ออินเตอร์เน็ต หมายถึง ระบบโต้ตอบทางการตลาดที่ใช้สื่อโฆษณาหนึ่งหรือมากกว่าหนึ่งสื่อ เพื่อให้เกิดผลที่วัดได้ และ/หรือ เกิดการแลกเปลี่ยน ณ สถานที่ใดที่หนึ่งกิจกรรมเหล่านี้จะถูกบันทึกไว้เป็นฐานข้อมูล จากความหมายข้างต้นจะพบว่า

การตลาดทางตรงผ่านสื่ออินเตอร์เน็ต

การตลาดทางตรง การตลาดทั่วไป

การตลาดทางตรงจะเกี่ยวกับกระบวนการ 6 ขั้นตอนได้แก่

 • 1.       การออกแบบและความคิดสร้างสรรค์
 • 2.       การรวบรวมข้อมูล
 • 3.       การจัดการฐานข้อมูล
 • 4.       การวิเคราะห์ข้อมูล
 • 5.       การนำไปปฏิบัติและตอบสนองลูกค้า
 • 6.       การวิเคราะห์การตอบกลับของลูกค้า(จดง่ายๆ คือ ออก + รวม + จัดฐาน + วิเคราะห์ข้อมูล + ปฏิบัติสนอง + วิเคราะห์ตอบกลับ)
 • ความแตกต่างระหว่างการตลาดทางตรง กับการตลาดทั่ว ๆ ไป
 • 1.       มีกลุ่มเป้าหมายที่แน่นอน2.       มีความเป็นส่วนตัว3.       ช่วยให้เกิดการตอบโต้อย่างทันที4.       เป็นกลยุทธ์ที่มองไม่เห็น/จับตองไม่ได้5.       ใช้ความสามารถในการวัด
 • ตัวแปรในการตัดสินใจของการทำการตลาดทางตรง
 • 1.       ข้อเสนอ2.       ความคิดสร้างสรรค์3.       สื่อ4.       เวลา/ลำดับ5.       การให้บริการลูกค้า
 • สื่อที่ใช้สำหรับการตลาดทางตรง